Ban Quản lý khu Nội trú được thành lập tại Quyết định số 435/QĐ- ĐHTB-TCCB ngày 04 tháng 09 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc, là đơn vị trực thuộc Nhà trường, có chức năng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý tài sản công, thu hút, quản lý sinh viên tại Khu Nội trú Trường ĐH Tây Bắc theo đúng quy định pháp luật và quy chế, quy định của Nhà trường. Trải qua 10 năm hình thành, phát triển, Khu Nội trú luôn là nơi ở, học tập rèn luyện, trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và Lưu học sinh.

link_items); ?>