Những việc học sinh, sinh viên cần thực hiện khi làm thủ tục ký hợp đồng vào ở KTX – Thanh lý hợp đồng và nộp các loại phí, tiền điện, nước

QUY ĐỊNH

Làm thủ tục ký hợp đồng vào ở KTX – Thanh lý hợp đồng và nộp các loại phí, tiền điện, nước

 

          Căn cứ Quy chế quản lý, vận hành Khu Nội trú Trường Đại học Tây Bắc;

          Ban Quản lý Khu nội trú quy định quy trình thực hiện đăng ký vào ở KTX, chuyển ra ngoài ngoại trú và cách thức nộp các loại phí như sau:

I. Thủ tục đăng ký vào ở nội trú

          Học sinh, sinh viên mang thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy CMTND đến gặp cán bộ quản lý nhà để được hướng dẫn và làm thủ tục gồm:

          1- Viết hợp đồng vào ở KTX: Điền các nội dung đã in sẵn trong hợp đồng.

          2- Viết phiếu thu tiền phí nội trú tại phòng 2-106 K2; nộp tiền phí nội trú tại phòng 2-107 K2 (HS,SV nộp 50.000 đồng/tháng; đề nghị cán bộ thu tiền cho ký vào sổ thu tiền và yêu cầu cán bộ thu tiền ký vào phiếu thu tiền để HS,SV giữ sau này kiểm tra, đối chiếu).

          3- Làm thẻ nội trú, nộp 25.000 đồng (gồm chụp ảnh và làm thẻ).

          4- Nộp tiền đăng ký tạm trú cho từng năm học (20.000 đ/năm/sinh viên).

5- Học sinh, sinh viên, Lưu học sinh Lào nộp đầy đủ các loại tiền, sau khi nộp các loại tiền thì ký vào các sổ mà cán bộ thu tiền ghi tên, số tiền đã nộp.

          II. Thủ tục thanh lý hợp đồng khi học sinh, sinh viên chuyển ra ngoại trú

Học sinh, sinh viên muốn chuyển ra ở ngoại trú cần thực hiện các nội dung và thứ tự như sau:

1- Làm thủ tục đăng ký tạm trú tại nơi ở mới với công an phường, phô tô giấy đăng ký kẹp cùng hợp đồng và nộp 01 bản cho phòng CTCT – QLNH.

2- Lấy đơn chuyển chỗ ở theo mẫu, điền đầy đủ các thông tin, xin chữ ký xác nhận của Khoa.

3- Đề nghị lãnh đạo Ban QLKNT ký xác nhận vào đơn chuyển chỗ ở.

4- Học sinh, sinh viên bàn giao lại phòng ở, tài sản, thiết bị trong phòng và nộp đầy đủ các loại tiền tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng, sau khi nộp các loại tiền thì ký vào các sổ mà cán bộ thu tiền ghi tên, số tiền đã nộp.

5- Đưa hợp đồng để cán bộ quản lý nhà ký xác nhận đã bàn giao phòng ở, tài sản và nộp đủ các loại tiền.

6. Nộp giấy đăng ký tạm trú cho Phòng CTCT – QLNH và xin chữ ký xác nhận chuyển ra ngoại trú.

III. Thủ tục thanh lý hợp đồng khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường

1- Học sinh, sinh viên bàn giao lại phòng ở, tài sản, thiết bị trong phòng cho cán bộ quản lý nhà.

2- Nộp đầy đủ các loại tiền tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng, sau khi nộp các loại tiền thì ký vào các sổ mà cán bộ thu tiền ghi tên, số tiền đã nộp.

3- Đưa hợp đồng để cán bộ quản lý nhà ký xác nhận đã bàn giao phòng ở, tài sản và nộp đủ các loại tiền.

          IV. Chốt số và nộp tiền điện, nước hàng tháng

1- Chốt số vào ngày 30-31 hàng tháng

2- Từ ngày mùng 1 đến mùng 7 lập bảng kê, viết phiếu báo tiền điện, nước.

3- Dán thông báo đến các KTX vào ngày mùng 2, mùng 3 hàng tháng  (yêu cầu các phòng kiểm tra lại chỉ số điện, nước nếu có thắc mắc gì thì liên hệ theo số điện thoại ở thông báo trước ngày mùng 8.

4- Đề nghị cán bộ quản lý các nhà báo số lượng Lưu HS Lào ở trong từng phòng để tính số điện nước được hưởng (15 kw điện, 4 m3 nước/người/tháng) và số dùng vượt phải nộp đối với Lưu HS Lào.

5- Chiều ngày mùng 7 hàng tháng, cán bộ kỹ thuật điện, nước giao phiếu thu, bảng kê cho quản lý nhà thu tiền vào ngày mùng 8.

6- Thu tiền điện vào ngày từ 8-10 hàng tháng

7- Sau khi hết lịch nộp cán bộ quản lý nhà đi nhắc nhở các phòng chưa nộp tiền cho hạn đến ngày 12 hàng tháng phải nộp. Nếu quá hạn lần 2 thì cán bộ quản lý nhà báo cán bộ điện nước cắt điện và yêu cầu xuống nộp tiền theo quy định mới được đóng điện lại.

8- Sau khi thu đủ tiền trong tháng, cán bộ quản lý nhà nộp tiền cho cán bộ thủ quỹ để nộp lên Phòng Tài chính kế toán.

V. Quy trình kiểm tra, báo hỏng và sửa chữa các phòng ở

          1. Trong 1 tháng cán bộ kỹ thuật điện, nước của Ban QLKNT thực hiện kiểm tra, báo hỏng 01 lần các thiết bị trong phòng ở trong hai ngày cuối tháng.

          2. Học sinh, sinh viên báo hỏng

          - Báo hỏng khẩn cấp: Trường hợp thiết bị hỏng gây chập, cháy điện, hỏng toàn bộ quạt trong phòng, gây thất thoát điện, nước hoặc các hiện tượng khác gây nguy hiểm thì học sinh, sinh viên, Lưu HS Lào gọi điện ngay cho cán bộ trực để xử lý sự việc. Số điện thoại: 0378711567 (thường trực 24/24h).

          - Báo hỏng hàng tháng: Trường hợp hỏng thiết bị nhưng không ảnh hưởng cấp bách đến sinh hoạt hàng ngày, như: Cháy 1 trong 6 bóng điện, bung gạch nền, hỏng chân bàn ... thì học sinh, sinh viên ghi vào giấy báo hỏng và nộp cho quản lý nhà trước ngày 25 hàng tháng.

3. Lập biên bản báo hỏng và sửa chữa

- Cán bộ Ban QLKNT tổng hợp, lập danh mục các thiết bị hỏng gửi cho cán bộ đại diện Phòng Kế toán tài chính, Phòng QTCSVC lên tiến hành kiểm tra, xác định và cùng ký biên bản báo hỏng trong hai ngày đàu tháng sau.

- Căn cứ vào biên bản báo hỏng, cán bộ kỹ thuật điện, nước lập danh mục thiết bị, bảng báo giá của các cửa hàng để Hội đồng thẩm định giá thẩm định.

- Từ kết quả thẩm định, Nhà trường làm hợp đồng mua bán các thiết bị với cửa hàng (Công ty) cung cấp thiết bị để sửa chữa.

- Sau khi có thiết bị, cán bộ kỹ thuật điện, nước sẽ tiến hành sửa chữa, thay thế các thiết bị bị hỏng đã được báo hỏng.