Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý khu Nội trú với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu Nội trú

QUY CHẾ

Phối hợp giữa Ban quản lý khu Nội trú với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu Nội trú

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1076 ngày 23/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định vềhình thức,nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa Ban QLKNTvới Trung tâm GDQP&AN (gọi chung là hai đơn vị) trong công tác đảm bảo an ninh, trật tựtại Khu Nội trú Trường Đại học Tây Bắc.

Điều 2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quy chế này bao gồm: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm trong Khu Nội trú.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai đơn vị theo quy định của Trường Đại học Tây Bắc; tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia; đảm bảo bí mật, chính xác thông tin trao đổi và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành trách nhiệm của mỗi bên.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Khu Nội trú phải phục vụ có hiệu quả nhiệm vụchính trị, đảm bảo yêu cầu các quy định pháp luậtvà các quy định của Trường Đại học Tây Bắc.

3. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Khu Nội trúlà trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo hai đơn vị chính quyền. Hai đơn vịcó trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm tạo môi trường an ninh, trật tự ổn định, bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

4. Khi xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy định của Nhà trường, thận trọng, linh hoạt, tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhânngười học.

5. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự nhằm phục vụ mục đích tư lợi, cá nhân, xâm phạm lợi ích hợp pháp của hai đơn vị, tổ chứcvà người học.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người họcở Khu Nội trú nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức chấp hành quy chế quy định của Khu Nội trú; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Phối hợp trong tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắcban hành các văn bản chỉ đạo, góp phầnnâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường.

3. Phối hợp trong xây dựng, ban hành triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong toàn Trườngnói chung, Khu Nội trúnói riêng.

4. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin; xác minh, điều tra và làm rõ các hành vi vi phạm nội quy, quy chế.

5. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong Khu Nội trúvà xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Nhà trường.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 5. Trách nhiệm của Ban QLKNT

1. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo chức năng, phạm vi của đơn vịquản lý. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và Lưu học sinh Lào(HS,SV&LHSL) tự giác tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những âm mưulôi kéo tham gia các hoạt động truyền đạo trái phépvà trật tự, an toàn; phòng, chống các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ lan truyền trong HS,SV&LHSL.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trường Đại học Tây Bắc và của Ban QLKNTcó liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện các Đề án, Phương án của Nhà trườngvề đảm bảo an ninh, trật tự. Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định, quy trình các sự việctheo thẩm quyền, chức năng được giao, không để phát sinh, tạo thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan Công an thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm tài sản, sức khỏe, tính mạngcủa HS,SV&LHSL.

3. Duy trì, củng cố, phát triển các mô hình đội thanh niên xung kích; xây dựng mô hình Ban tự quản HS,SV&LHSL “tự quản”, “tự bảo vệ”... về an ninh, trật tự. Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Phường Quyết Tâmvề an ninh, trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo số biên chế hiện có.

4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Nhà trườngvề công tác bảo vệ an ninh trật tự,tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài và các văn bản có liên quan khác.

Xây dựng, củng cố công tác phối hợp đểphát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn thanh niênvà Hội sinh viên trong giáo dục ý thức của HS,SV&LHSL.

5. Chú trọng công tác bố trí cán bộ có trình độ năng lực phù hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong xử lý các sự việc.

6. Triển khai và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trườngđối với các mặt hàng được bán tại các căng tin và thời gian bán.

7. Chấp hành tốt các quy định về cư trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng cho HS,SV&LHSL; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; thực hiện đúng các quy định về làm việc với HS,SV&LHSL. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động dịch vụ.

8. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác báo cáo lãnh đạo Nhà trường. Chủ động phát hiện, xử lý vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền trong Khu Nội trútheo quy định.

9. Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự trong Khu Nội trú, qua đó tham mưu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Nhà trường.

Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm GDQP&AN

1. Phối hợp với Ban QLKNTtham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các quy định của Nhà trườngvề công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chú trọng công tác phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và đề nghị khắc phục những vấn đề hạn chế, sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

2. Tham giaxây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động của đội thanh niên xung kích“tự quản”, “tự bảo vệ”... về an ninh, trật tự. Tập huấnnghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp giải quyết các sự việc.

3. Tham gia phối hợp xây dựngphương án về đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự trong Khu Nội trú. Chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy định.

4. Cử cán bộ viên chức tham gia cùng bảo vệ Khu Nội trú thực hiện tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự:

          - Phương án 1:

+ 01 lãnh đạo tham gia xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

          + 14 cán bộ tham gia trực đảm bảo an ninh, trật tự (1 ngày có 02 cán bộ tham gia trực, mỗi người sẽ trực 1 buổi/tuần).

- Phương án 2:

+ 01 lãnh đạo tham gia xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

          + 08 cán bộ tham gia trực đảm bảo an ninh, trật tự (1 ngày có 02 cán bộ tham gia trực, có sáu cán bộ sẽ trực 2 buổi/tuần và 2 cán bộ trực 1 buổi/tuần; các tuần sau xoay vòng trực 1 buổi).

5. Chủ động phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu Nội trú, kịp thời phát hiện và tham mưu chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Hai đơn vịtổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quy chế này. Phân công cán bộ thường trực, tham mưu, đề xuất cho Nhà trườngviệc đánh giá hiệu quả hoạt động đảm bảo an ninh trật tự và định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện.

Ban QLKNTchủ trì, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộphối hợp thực hiện, đồng thời làm tốt chức năng đảm bảo an ninh, trật tự. Định kỳ sơ, tổng kết và đề xuất khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo và sơ kết, tổng kết

1. Định kỳ tháng 6 hàng năm, lãnh đạo hai đơn vịgiao ban đánh giá và trao đổi tình hình, kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự để Ban QLKNTbáo cáo Nhà trường; định kỳ 01năm một lần tham mưu Nhà trường tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này.

2. Hai đơn vịthường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các biểu hiện, hành vi vi phạm nội quy, quy chế.

Khi xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, lãnh đạo hai đơn vị và các cá nhân liên quanphải trao đổi, cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin, chứng cứ liên quan đến các vụ việc xảy ra và tích cực phối hợp với cơ quan Công an  xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế này được xem xét, đề nghị khen thưởng theo các quy định thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

2. Tổ chức, cá nhân trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công mà không thực hiện phối hợp theo nội dung Quy chế này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi vi gây khó khăn cho HS,SV&LHSL thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được quán triệt, tổ chức thực hiện đối với Trung tâm GDQP&AN, Ban QLKNT và các cán bộ tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm tính phối hợp đồng bộ và tập trung thống nhất trong quá trình thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, hai đơn vịkịp thời phản ánh về Phòng QTCSVC tổng hợp, trình Ban Giám hiệuxem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.